ზოგადი აუდიტი

მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებში ხშირად გროვდება მოძველებული და
მწყობრიდან გამოსული კომპიუტერები და სხვა მოწყობილობები.
შესაძლებელია ამ მოწყობილობების გადახარისხება, გადაწყობა ან განახლება,
ან სულაც არასაჭირო ნაგვის თავიდან მოცილება.
ასევე ხშირად გაურკვეველია ქსელის ტოპოლოგია, რაც ართულებს ქსელში არსებული პრობლემების გადაჭრას.
ხშირად გამოყოფილია ისედაც მცირე სერვერული რესურსის არაოპტიმალური რაოდენობა.

ჩვენ გთავაზობთ IT ინფრასტრუქტურის აუდიტსა და გადახარისხებას


  • არსებული კომპიუტერული პარკის აუდიტი, გადაწყობა და გადახარისხება
  • არსებული სერვერული პარკის აუდიტი, გადაწყობა და გადახარისხება
  • არსებული ქსელისა და უსაფრთხოების აუდიტი და ოპტიმიზაცია
  • არსებული და ახალი ქსელის ტოპოლოგიის შექმნა